Kontakt

Kontaktując się z nami drogą elektroniczną, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu:

1) nawiązaniu kontaktu
lub
2) udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przeze mnie za pośrednictwem formularza

w formie elektronicznej oraz papierowej.

Jestem świadoma/-y faktu, że Współadministratorami danych osobowych są następujące osoby :

1) Anna Urszula Betnarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 5261503139 oraz numerem REGON : 002040601

2) Elżbieta Dobrucka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie,

przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 1131221334 oraz numerem REGON : 140309565

wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Elandom Nieruchomości” z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 532 205 53 63 oraz numerem REGON : 363029465.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały i jasny o tym, że dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza, zapytanie oraz tylko przez okres niezbędny do podjęcia tych aktywności.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały i jasny o tym, że podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe wyłącznie pracownikom (na podstawie odrębnych upoważnień) oraz podmiotom, którym na podstawie odrębnych umów zlecono wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe (na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Każdy z tych podmiotów ponosi niezależną odpowiedzialność za każde naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o przysługujących uprawnieniach do :

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym odmowa ich podania (w całości lub w części) może utrudnić lub uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub udzielenie odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza zapytanie.

Zostałam/-em poinformowana/-y, że Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są przez nich ani przez jakikolwiek podmiot, któremu powierzają przetwarzanie danych osobowych, profilowane.

Adres

ELANDOM Nieruchomości
ul. Skłodowskiej 14
05-420 Józefów

22 769 27 88, kom. 660 101 000

biuro@elandom.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 900 – 1800
Sobota 1000 – 1400

Praca i rekrutacja

a.betnarska@elandom.pl

Tu nas znajdziesz

Lokalizacja


Napisz do nas