Jaka jest różnica między umową cywilnoprawną a umową przedwstępną notarialną?

15 października 2019

Dla osób nabywających oraz sprzedających nieruchomości istnieją dwie podstawowe, najczęściej stosowane możliwości formalnego zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna, a także przedwstępna notarialna. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi? Co bardziej się opłaca?

Najważniejsze różnice

Umowa cywilnoprawna jest powszechną formą pisemnego potwierdzenia transakcji, zawieraną pomiędzy jej stronami. Mimo że jest ona chroniona prawnie w określonym ustawowo zakresie, nie posiada takiej mocy jak umowa przedwstępna, która jest uwierzytelniana przez notariusza. Jej podpisanie odbywa się w obecności, a także z urzędowym potwierdzeniem osoby posiadającej uprawnienia prawnicze.

W przypadku braku realizacji warunków przez jedną ze stron potwierdzenie notarialne będzie ważnym dowodem, który weźmie pod uwagę sąd. Najmocniejszym argumentem jest z kolei umieszczenie tych zapisów w księdze wieczystej nieruchomości, co skutkować będzie możliwością dochodzenia roszczeń również w bardziej skomplikowanych sytuacjach, jak chociażby bankructwo dewelopera sprzedającego nieruchomość.

Skutki

Najważniejsze znaczenie rodzaj zawartej umowy ma w przypadku niewywiązania się z niej. Wówczas pokrzywdzona strona może dochodzić swoich roszczeń w pełnym zakresie na drodze sądowej. W przypadku umowy cywilnoprawnej co najwyżej można się domagać określonej w niej kary, będącej jedynie częścią wartości transakcji. W przypadku notarialnego porozumienia przedwstępnego stanowią one podstawę do dochodzenia przed sądem zrealizowania umowy – przekazania nieruchomości lub zapłaty uzgodnionej kwoty.

Podsumowanie

W przypadku umowy cywilnoprawnej oraz przedwstępnej notarialnej główną różnicę stanowi ich moc prawna, która ma przełożenie na konsekwencje, wiążące się z niewywiązywaniem z ich zapisów. Potwierdzane notarialnie kontrakty pozwalają na uzyskanie wszystkich świadczeń, które zostały w niej zapisane lub porównywalnego zadośćuczynienia przed sądem, dlatego jest rozwiązaniem skuteczniejszym.

Z pewnością jest to przez to pewniejsze wyjście, będące skutecznym zabezpieczeniem dla obu stron transakcji. Możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń sprawia, że każda ze stron będzie czuła się bezpieczniej, mając ochronę prawną podpisanego wcześniej porozumienia.